7. Overige activiteiten

Jeugdgezondheidszorg

Jaarlijks worden de kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs uitgenodigd voor een onderzoek of screening. Naast onderzoek van enkele lichamelijke zaken zoals gehoor, gezichtsvermogen, groei en motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, gedragsproblemen, enz. Los van deze reguliere onderzoeken kunt u altijd contact opnemen met het team van de jeugdgezondheidszorg voor advies of extra onderzoek. Daarnaast kan het ook zijn dat de leerkrachten vragen of zorgen hebben over uw kind; in overleg met u kan dan ook altijd de jeugdarts of een jeugdverpleegkundige worden ingeschakeld om mee te denken. De jeugdarts neemt ook deel aan overleg op school waarin naast de intern begeleider, o.a. jeugdzorg en de schoolbegeleidingsdienst zitten.

G.G.D. ‘Hollands Midden’
afdeling JGZ
Postbus 133
2800 AC Gouda
Tel. 088 3084535

Jeugdarts: mevr. Irma Boogaard
Assistente: mevr. Edith Nieuwenhuyse

Werkadres: Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin en begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar.

Centrum voor Jeugd en Gezin ( CJG )

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun ouders terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. U kunt binnenlopen tijdens de openingstijden, bellen met de CJG advies lijn of de website bezoeken. CJG advieslijn: 088 – 254 23 84 Website: www.cjgmiddenholland.nl

Logopedie

De logopedist van Jeugdgezondheidszorg bezoekt regelmatig de basisscholen. Alle kinderen komen rond de 5e verjaardag in aanmerking voor een korte spraak-taalscreening. De ouders worden vooraf geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Bij bijzonderheden wordt de uitslag mondeling toegelicht, worden vragen beantwoord, advies gegeven en indien nodig gezamenlijk een vervolg bepaald (bijvoorbeeld: aanvullend-onderzoek of verwijzing naar een logopediepraktijk). Naast de screening met 5 jaar kan de logopedist onderzoek doen en adviseren op verzoek van de leerkracht en/of ouder bij vragen op het gebied van taal, spraak, stem, vloeiend spreken, mondmotoriek en gehoor. Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 kunnen aangemeld worden via de leerkracht of intern begeleider.

Liselore Mesker, logopedist
GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg
Postbus 133, 2800 AC Gouda
T 0182-545667
E Lmesker@ggdhm.nl

Overblijven

Het is voor leerlingen mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag over te blijven. Leerlingen dienen van te voren te worden aangemeld. Dit kan door een eenmalige opgave wanneer een kind structureel overblijft of door inschrijving per dag wanneer een leerling incidenteel overblijft. In de kleine spreekkamer naast de directiekamer ligt een intekenlijst. De overblijfleerlingen dienen te beschikken over een strippenkaart (drie strippen à €6,- , zes à €12,- of tien strippen à €18,- , 20 strippen à €35,-). Deze kaarten zijn te bestellen door overmaking van het gewenste bedrag op rekeningnummer NL03RABO0173802079 t.n.v. Ver. School m/d Bijbel o.v.v. overblijf, naam kind(eren) en groep(en).

De school is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rond de tussenschoolse opvang. De praktische uitvoering is in handen van de overblijfouders.

Met vragen rond het overblijven kunt u terecht bij:

Mevr. P. H. de Jong – Marelis , contactgegevens via school

Schoolbibliotheek

Iedere donderdagmiddag is er voor de kinderen de mogelijkheid om een boek te lenen uit de schoolbibliotheek. De boeken zijn gerangschikt op AVI-leesniveau. Boeken met een hoog technisch leesniveau hebben niet automatisch een inhoudsniveau dat aansluit bij het oudere kind en boeken met een laag AVI-niveau sluiten soms niet aan bij de leef- en denkwereld van het jongere kind.

In het begin van het cursusjaar krijgen alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 een boekenlegger uitgereikt. Hierop staan alle spelregels. Groep 3 krijgt deze na de kerstvakantie.

Wilt u er op toezien, dat de boeken in een goede tas vervoerd worden en er zuinig mee omgegaan wordt?

Het gebruik van de bibliotheek is gratis voor een periode van 3 weken. Bij te laat inleveren wordt 20 cent per boek per week gerekend. Van dit geld worden boeken gerepareerd en nieuwe boeken aangeschaft. Voor groep 2 bestaat de mogelijkheid om prentenboeken te lenen. Het uitlenen zal via de groepsleerkracht lopen.

Verjaardagen

Verjaardagen van leerlingen

Als de kinderen jarig zijn, wordt daar in de groep aandacht aan besteed. Het is de gewoonte, dat de jarige de medeleerlingen en ook het schoolteam trakteert. Wilt u een beetje aan verstandig snoepen denken!
Het is niet toegestaan uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes in de klas uit te delen. Dit ter bescherming van kinderen die weinig of nooit gevraagd worden.

Cadeautjes in groep 1 en 2 maken

De kinderen uit groep 1 en 2 mogen voor vader, moeder, opa en oma een cadeautje maken i.v.m. verjaardagen en jubilea. Willen ouders op een briefje de data doorgeven aan de juf? Graag zo spoedig mogelijk.

Verjaardagen van leerkrachten

De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden in de eigen groep gevierd. De leerlingen van de betreffende groepsleerkracht mogen geld meebrengen, zodat er een gezamenlijk cadeau gekocht kan worden. Ook kunnen de kinderen individueel een cadeautje kopen. Dat is afhankelijk van de wensen van de betrokkene. Eén en ander wordt steeds geregeld door een collega. De exacte data van viering worden in de betreffende groepen nog meegedeeld.

Kijkmomenten rond thema’s

Ook dit schooljaar willen we ouders en belangstellenden weer mogelijkheden geven om iets van het onderwijs te ‘proeven’. Daarom zullen er in alle groepen enkele kijkmomenten rond thema’s georganiseerd worden.

Extra activiteit ouders en leerlingen

Ook dit schooljaar wordt een extra activiteit voor ouders en leerlingen georganiseerd. In het afgelopen schooljaar werd een ‘Happen en Stappen’ georganiseerd. Deze was een groot succes. De indeling van nieuw te plannen avond zal ruim van tevoren bekend worden gemaakt.

Luizencontrole

Geregeld worden alle kinderen van de school door hulpmoeders gecontroleerd op hoofdluis. Mocht de aanwezigheid van hoofdluis of neten geconstateerd zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en vriendelijk verzocht deze zo spoedig mogelijk te bestrijden. Alleen een gezamenlijke aanpak zal de luis de kop kosten.

Coordinatie: Mw J. Blonk, contactgegevens via school

Christelijke kinderboekenweek

Jaarlijks willen we aandacht besteden aan de christelijke kinderboekenweek. Er zullen activiteiten rondom het aangedragen thema georganiseerd worden, die de interesse en het lezen bevorderen.

Stichting ‘Woord & Daad’

Elke maandagmorgen wordt er geld ingezameld voor de hierboven genoemde stichting. Het geven gebeurt op basis van vrijwilligheid.

De school heeft 8 individuele kinderen geadopteerd.

Dat zijn jonge kinderen, die op onze kosten gevoed, gekleed en onderwezen worden. Hun ouders kunnen het onmogelijk zelf opbrengen. Dankzij de geweldige medewerking van ouders en kinderen is de opbrengst altijd ruim voldoende. De financiële verplichting voor deze kinderen bedraagt totaal ruim € 3250,-. Daarnaast worden af en toe giften gegeven aan incidentele doelen. Via schoolkrant en info’s wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Stichting Ref. Hulpactie ‘Woord & Daad’
Spijksedijk 18a
4207 GN Gorinchem
Tel. (0183) 624288

Gezamenlijke sluiting

Op de laatste schooldag voor vakanties waarin een christelijke feestdag valt en op de laatste vrijdag voor de zomervakantie, wordt in de centrale hal een gezamenlijke afsluiting gehouden voor alle groepen. In deze afsluiting wordt een korte toespraak gehouden, gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden.

Viering Christelijke Feestdagen

Aangezien alle heilsfeiten het waard zijn om herdacht en gevierd te worden, worden de christelijke feesten bij toerbeurt gezamenlijk in de kerk gevierd. Dit willen wij graag doen in het bijzijn van de ouders. In 2017-2018 zullen we gezamenlijk stilstaan bij Advent en Kerst.

Alle andere christelijke feesten worden in de verschillende klassen herdacht.

Leerlingenraad

Als uitvloeisel van de lessen media-educatie zijn wij overgegaan tot het instellen van een leerlingenraad. In totaal zes gekozen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 komen drie keer per jaar samen met de directie bij elkaar. Zij kunnen dan wensen indienen, advies geven en ervaringen uitwisselen.

Voor- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang bij IJsselkids staat voor vrije tijd en plezier.. Onze activiteiten en het speelmateriaal zijn afgestemd op de kinderen. We sporten, knutselen, dansen, bouwen of koken. Te veel om op te noemen. Maar als uw kind even niets wil doen na een drukke dag op school is dat natuurlijk ook goed! Vanzelfsprekend worden de kinderen begeleid door onze professionele medewerkers. Ook in de vakantieweken hebben wij elke dag een uitdagend programma.
Spelen betekent leren!
Al spelend ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en wat ze kunnen. Spelen is plezier, bewegen, vrienden maken, omgaan met leeftijdsgenoten, creatief zijn en jezelf ontwikkelen. Een kind moet zich veilig en prettig voelen om zich optimaal te ontwikkelen. Samen de wereld kleuren is onze slogan. Deze geeft precies weer waar wij voor staan. Wij hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van uw kind. Met elkaar zorgen we er niet alleen voor dat uw kind professioneel wordt opgevangen maar ook dat uw kind zoveel mogelijk leuke, uitdagende en verschillende dingen beleeft. Klik hier voor ons pedagogisch beleid.

Wat kunt u van ons verwachten:

– Openingstijden die natuurlijk aansluiten op de tijden van de basisschool

– De BSO is geopend vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur op maandag, dinsdag , donderdag en vrijdagmiddag

– En op maandag-, dinsdag- en donderdag ochtend van 07.00 tot 8.30 uur

– Bij voldoende aanmeldingen gaan wij, graag, open op woensdagmiddag (voldoende aanmeldingen = 5 kinderen voor een dag deel)

– Meer informatie & inschrijven

– Meer informatie of Inschrijven kan via de website www.ijsselkids.nl. Hier vindt u ook een rekentool waar u kunt uitrekenen wat de BSO in uw specifieke situatie kost. Onze collega’s van de afdeling informatie-planning beantwoorden uw vragen graag. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0182 892788.

– U kunt ook altijd contact opnemen met Riny Verbeek, locatiemanager van de locatie in Stolwijk. Zij is bereikbaar via ijks.lm.09@ijsselkids.nl of 06 53758088.

– Peuteropvang: ofwel peuterspeelzaal

– Onze peuterspeelzaal staat voor plezier, samen spelen en ontdekken. Spelen is leren zeker op de peuterspeelzaal. Al spelend ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en wat ze kunnen. Spelen is plezier, bewegen, vriendjes maken, ontdekken wat je allemaal kan. . Een kind moet zich veilig en prettig voelen om zich optimaal te ontwikkelen. Samen de wereld kleuren is onze slogan. Deze geeft precies weer waar wij voor staan. Klik hier voor ons pedagogisch beleid.

– De peuteropvang is geopend van maandag tot en met vrijdag , openingstijden : 8.30 uur tot 12.00 uur.

– Onze peuteropvang heeft dezelfde vakanties als de basisschool

– Voor- en Vroegschoolse Educatie

– Op de peuterspeelzaal werken we met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), “IK Ben Bas”

– De totale ontwikkeling wordt gestimuleerd. Met de nadruk op de taalontwikkeling. Elk kind mag daarbij rekenen op alle aandacht. Zowel kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben als kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Aan de hand van een duidelijk dagritme gaan de kinderen zelf op ontdekkingsreis. Eerst ligt de nadruk op het ervaren en ontwikkelen Wij gebruiken het programma Ik ben Bas.

Delen: