MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een adviesorgaan ten behoeve van het bestuur en tevens een overlegplatform tussen de leerkrachten en ouders.

De MR stemt in met voorstellen en geeft desgevraagd advies aan het bestuur, maar neemt ook initiatief om zaken zelf aan te kaarten bij het bestuur, de schoolleiding of het team. Daarnaast bespreekt zij aangelegenheden die de school betreffen en stelt zij praktische zaken aan de orde die de leerlingen ten goede komen.

De MR bevordert een goede relatie tussen de school en de ouders. Zij levert een bijdrage aan het realiseren van een open en goede verstandhouding tussen onderwijzend personeel en ouders.

Voorbeelden van onderwerpen, die besproken worden in de MR zijn: schoolgids, jaarplan, klassenindeling, vakantierooster, ICT-beleid, invulling identiteit, nieuwe onderwijsmethoden en financiering van de school.

De MR bestaat uit 3 leden, gekozen door de leerkrachten en 3 leden, die zijn gekozen door de ouders. De directeur vertegenwoordigt het bestuur.

Wanneer u suggesties heeft voor de MR, laat het dan weten. De namen van de MR-leden vindt u in het adressenoverzicht van de schoolgids. Ook per email kunt u contact opnemen:

secretarismr@ons-stolwijk.nl

Downloads

 

 

 

Delen: