Aanmelden nieuwe leerlingen

Hartelijk welkom. Fijn dat u zich oriënteert op onze school voor de aanmelding van uw zoon/dochter. De Oranje-Nassauschool is een christelijke school die streeft naar goed onderwijs voor ieder kind. In de schoolgids die u ook op deze site aantreft, is dit nader omschreven.

 

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen:

Wat heeft de O.N.S. kinderen te bieden?

Wij streven ernaar kinderen een fijne, warme leeromgeving en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarvoor gebruiken we actuele methoden en werkwijzen. Er is extra aandacht voor leerlingen die dreigen uit te vallen of juist bovengemiddeld presteren.

Wat verstaan jullie onder kerkelijke meelevendheid van één van de ouders?

Minimaal één van de ouders dient ingeschreven te staan bij een protestants-christelijk kerkgenootschap en daarin te participeren door geregeld de kerkdiensten te bezoeken.

Wat verwacht de school nog meer van ouders?

We rekenen op een positieve inzet en stellen we een open relatie op prijs. Wanneer er sprake is van een twee-oudergezin gaan we ervan uit dat de ouders gehuwd zijn.

Hoe gaan jullie om met de kerkelijke diversiteit van de kinderen?

Bepaalde dingen staan voor ons vast: de blijvende waarheid van Het Woord van God (als leidraad bij de uitleg van de Bijbel hanteren wij de belijdenisgeschriften) en de noodzaak van verzoening door de Heere Jezus. Daarnaast willen wij met respect omgaan met de onderlinge verschillen. Dat willen we ook aan de kinderen overdragen. Als school hebben we wel keuzes gemaakt. We zingen bijv. de psalmen in de oude berijming, gebruiken de Statenvertaling en vieren de christelijke feesten met aandacht voor de inhoud, maar zonder bijkomende randverschijnselen. Behalve de psalmen zingen we ook liederen/gezangen uit diverse hedendaagse bundels.

Zijn er kledingeisen voor leerlingen?

Nee. Wij gaan ervan uit dat de kinderen geen kleding dragen waarop occulte prints of rare teksten staan.

Hoe wordt de ontwikkeling van leerlingen (leerresultaten / sociaal-emotioneel) gevolgd?

Dit gebeurt aan de hand van ons administratieprogramma Parnassys. U kunt zich aanmelden voor het ouderportal en op die manier de resultaten van uw kind volgen. U heeft inzagerecht in alle gegevens die van uw kind op school bewaard worden.

Wat zijn de kosten die aan het volgen van onderwijs verbonden zijn?

Voor het basisonderwijs geen. Wel vragen we van u een geringe vrijwillige ouderbijdrage Daarnaast zijn er kosten voor de schoolreis en indien gewenst de schoolfotograaf.

Wanneer mag mijn kind op school komen?

Vierjarigen worden geplaatst in de instroomgroep. De ingangsdatum van deze groep is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Meestal start deze groep in januari/februari. Kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari jarig zijn, worden volledig in de bestaande groep 1 geplaatst. Een leerling is in principe op de eerste schooldag na zijn/haar verjaardag welkom.

Hoeveel dagen mag een vierjarige naar school?

De instroomleerlingen (na 31/12) mogen op maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmorgen naar school komen.

Zijn er gewenmorgens?

De eerste week van de ‘schoolloopbaan’ van uw zoon/dochter zien wij als gewenningsweek. U, als ouders, bepaalt in deze week zelf hoe vaak u uw kind naar school laat komen (graag even doorgeven aan de leerkracht). Met het invoeren van deze ‘wenweek’ is het fenomeen ‘wenmorgens vooraf’ bij ons komen te vervallen. Natuurlijk bent u altijd welkom om vooraf de school met uw zoon/dochter binnen te wandelen en even rond te kijken.

Is er gelegenheid om tussen de middag over te blijven?

Ja, alle leerlingen eten gezamenlijk op school.

Hoe is de voor- en naschoolse opvang geregeld?

De O.N.S. heeft deze opvang uitbesteed aan IJsselkids.

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?

  1. U neemt contact op met de directie (0182-341448; directie@ons-stolwijk.nl)
  2. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Dit kan tijdens de aanmeldingsavonden van begin februari of op een ander tijdstip
  3. Wanneer er wederzijds herkenning is, wordt het aanmeldingsformulier ingevuld, waarna de inschrijving definitief is
Delen: