2. De School

De naam Oranje-Nassauschool wordt vaak verkort tot O.N.S. Deze letters geven de gezamenlijke verbondenheid aan van allen, die bij de school betrokken zijn.

De schoolvereniging

De school gaat uit van de ‘Vereniging school met de Bijbel te Stolwijk’.

Secretariaat

Dhr. W.T. Hovius
(secretaris@ons-stolwijk.nl)

Lid worden?

Degenen die lid willen worden van deze vereniging en dus instemmen met de hierna te noemen grondslag en doel, kunnen contact opnemen met dhr. T. Hovius: secretaris@ons-stolwijk.nl
De contributie bedraagt €15,-. Tweede gezinsleden kunnen lid worden voor €1,-

Lidmaatschap opzeggen?

Leden die hun lidmaatschap van de vereniging willen beëindigen kunnen dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de secretaris van het bestuur dhr. T. Hovius: secretaris@ons-stolwijk.nl. Het opzegtermijn is een maand voor de aanvang van het nieuwe kalenderjaar. De opzegdatum is 30 november.

De grondslag van de vereniging

De grondslag en het beginsel van de vereniging is omschreven in artikel 2, lid 2 en 3 van haar statuten en luidt als volgt:

“Haar grondslag is het eeuwig, onveranderlijk Woord van God.

Haar beginsel is, dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God, zoals die in de Drie formulieren van Enigheid nader is omschreven.”

Het doel van de vereniging

Dit doel is als volgt omschreven in artikel 3 van de statuten:

‘De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken langs wettige weg en wel door het houden van vergaderingen, door te stimuleren in alles wat tot de plaatselijke algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort, en voorts door alle wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.’

Historisch overzicht van de school

Oprichting vereniging

De schoolvereniging wordt op 29 augustus 1911 opgericht. Er kunnen die avond 18 leden worden ingeschreven; het begin is er…

Ook wordt er een bestuur gevormd, dat uit vijf leden bestaat.

Voordat er een school gebouwd kan worden, moet er nog veel geregeld worden. Leerlingen zijn onmisbaar, maar ook zonder financiële middelen kan het niet. Na veel voorbereidingen koopt het bestuur van de vereniging een stuk grond en de bouw kan beginnen.

De lagere school

Op 1 mei 1916 wordt de lagere school geopend met een bijeenkomst in het toenmalige evangelisatiegebouw onder leiding van ds. Lekkerkerker. Aan de Goudseweg kan een nieuw gebouw betrokken worden. Voor het bedrag van ƒ 14.945,53 zijn er twee lokalen met een woonhuis voor het hoofd der school neergezet.

Het eerste hoofd, de heer K. Maatjes uit Rouveen, kan met 70 leerlingen starten. Al snel breidt de school zich uit. Op 20 mei 1938 kan een derde leslokaal in gebruik worden genomen. Het aantal leerlingen stijgt tot 101.

In de buurtschap Beijersche is een openbare school, waar de meeste kinderen (uit dat buurtschap) naar toe gaan. Dat verandert, want vanaf 1 september 1960 gaat een aantal kinderen in georganiseerd verband naar de christelijke school aan de Goudseweg. Later wordt de openbare school opgeheven.

De lagere school heet ‘School met den Bijbel’, een andere naamsaanduiding is er niet. Maar sinds 18 september 1964 wordt de school ‘Koningin Julianaschool’ genoemd en die naam zal voorlopig blijven.

De school blijft groeien. Op 28 mei 1965 worden er nog eens twee leslokalen aan de school toegevoegd. Twee jaar later wordt het schoolhuis verbouwd tot lokaal, zodat de lagere school dan over zes lokalen kan beschikken.

De kleuterschool

Op 30 augustus 1963 wordt de één-klassige christelijke kleuterschool een feit. De opening wordt verricht door de burgemeester. De kleuters hebben hun verblijf in een verbouwde varkensschuur naast gebouw ‘Rehoboth’. Eigenares van de kleuterschool is de gelijknamige stichting ‘Rehoboth’, die nu twee gebouwen exploiteert.

De kleuterschool krijgt als naam ‘Prinses Beatrixschool’. De eerste hoofdleidster is mej. M. Cuperus.

Al spoedig blijkt dat de kleuterschool twee lokalen nodig heeft. Een deel van de kleuters wordt daarom ondergebracht in gebouw ‘Rehoboth’.

Het bestuur van de vereniging (tevens schoolbestuur) denkt aan nieuwbouw. In 1976 wordt de nieuwe kleuterschool aan de Bilwijkerweg (huidige locatie) betrokken.

De basisschool

Vanaf 1 augustus 1985 spreken we over de basisschool. Het kleuteronderwijs en de lagere school zijn verleden tijd geworden. De integratie is een feit.

Het huidige gebouw aan de Bilwijkerweg bestaat uit de voormalige kleuterschool en een gedeelte nieuwbouw. Op 11 maart 1988 wordt de opening verricht door de heer J.R. Andel, burgemeester van de gemeente Vlist. De school heet nu ‘Oranje-Nassauschool’. De verbondenheid met het Koninklijk Huis is hiermee opnieuw tot uitdrukking gebracht.

Uitbreidingen

In 2002 is aan de noordzijde van het gebouw een extra lokaal en toiletgroep gebouwd. In 2005 is de school opnieuw uitgebreid met een lokaal. Tevens zijn er nieuwe spreekkamers en een personeelsruimte gerealiseerd.

Het leerlingenaantal

Het leerlingenaantal van de afgelopen 20 jaar kunt u in de grafiek aflezen. Op de aanstaande teldatum zullen naar verwachting rond de 180 leerlingen de school bezoeken. De gemeentelijke prognoses geven voor de komende jaren een stabiel beeld aan.

Plattegrond

Enkele opmerkingen bij de plattegrond:

 • De bezoekersingang is gesitueerd aan de Bilwijkerweg.
 • Met l.l. ingang wordt de leerlingeningang bedoeld. De ouders, die hun kind(eren) in groep 1 en/of 2 brengen, gebruiken de ingang aan de Bilwijkerweg.
 • Achter de centrale hal is de ruimte voor handvaardigheid. Dit lokaal wordt ook gebruikt als overblijflokaal.

Er zijn drie poorten die toegang geven tot het plein.

 • Poort aan de Bilwijkerweg: Groep 1 en 2 kunnen daar gebruik van maken. Groep 3 mag dat ook doen
 • De poorten aan de achterzijde van de school: De groepen 4 t/m 8 moeten gebruik maken van deze poort. De kinderen van groep 3 mogen deze poort ook gebruiken.

Er is een overdekte en een niet-overdekte fietsenstalling. Deze zijn bedoeld voor de leerlingen die globaal gezien buiten de grens Kievitslaan, Dorpsplein, Goudseweg, Hortensialaan en Korenbloemstraat wonen. Een rooster bepaalt waar de leerlingen hun fiets kunnen plaatsen (wel of niet overdekt). Voor de kleuters is er een vak op hun plein om de fietsen te plaatsen.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging (bevoegd gezag) bestaat uit acht personen. In het kader ‘Good Governance’ is in mei 2011 besloten, over te gaan tot het instellen van een dagelijks bestuur (vijf personen) en het intern toezicht (drie personen). Samen vormen zij het collectief bestuur. De taken zijn wel onderscheiden. Het dagelijks bestuur maakt beleid en voert dit uit; het intern toezicht controleert en toetst of er conform de geldende regels is gehandeld. De namen van de leden van het bestuur vindt u in het adressenoverzicht in de schoolkalender (contactgegevens via school).

De MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een adviesorgaan ten behoeve van het bestuur en tevens een overlegplatform tussen de leerkrachten en ouders. De MR stemt in met voorstellen en geeft desgevraagd advies aan het bestuur, maar neemt ook initiatief om zaken zelf aan te kaarten bij het bestuur, de schoolleiding of het team. Daarnaast bespreekt zij aangelegenheden die de school betreffen en stelt zij praktische zaken aan de orde die de leerlingen ten goede komen. De MR bevordert een goede relatie tussen de school en de ouders. Zij levert een bijdrage aan het realiseren van een open en goede verstandhouding tussen onderwijzend personeel en ouders. Voorbeelden van onderwerpen, die besproken worden in de MR zijn: schoolgids, jaarplan, klassenindeling, vakantierooster, ICT-beleid, invulling identiteit, nieuwe onderwijsmethoden en financiering van de school. De MR bestaat uit 3 leden, gekozen door de leerkrachten en 3 leden, die zijn gekozen door de ouders. De directeur vertegenwoordigt het bestuur. Wanneer u suggesties heeft voor de MR, laat het dan weten. De namen van de MR-leden vindt u in het adressenoverzicht in de schoolkalender (contactgegevens via school).

Meer info

Ouderbijdrage

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal schoolgaande kinderen, dat de eerste schooldag van het cursusjaar staat ingeschreven. Om ouders houvast te geven bij het bepalen van hun bijdrage wordt een betaalsleutel gehanteerd. Gelijktijdig met de uitnodiging tot deelname aan de ouderbijdrage in september wordt een ouderbijdrage-overeenkomst meegestuurd, waarop het bedrag kan worden ingevuld. Deze ingevulde overeenkomst wordt na ondertekening geretourneerd, waarna de inning van de gelden wordt gestart.

Het bestuur van de vereniging beheert de gelden, terwijl de MR zich samen met de directie bezighoudt met de besteding ervan.

De opbrengst wordt gebruikt om een aantal zaken te financieren, waarvoor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen geen of te weinig subsidie verstrekt.

Enkele concrete doelen zijn:

  • Het aanschaffen van boeken voor het documentatiecentrum
  • Hulpmiddelen voor de orthotheek
  • Materialen voor zelfstandig werken
  • Vervanging en uitbreiding van kleutermaterialen
  • Buitenspeelmateriaal

Kosten voor schoolreis en fotograaf komen voor rekening van de ouders.

Onderhoudscommissie/vrijwilligerswerk

Vanuit het schoolbestuur is een permanente commissie aangesteld die alle zaken rond onderhoud en veiligheid van het schoolgebouw behartigt.

Enkele keren per jaar worden er “klusmorgens” georganiseerd. Op deze morgens worden alle opgespaarde noodzakelijke onderhoudsklussen uitgevoerd met behulp van ouders die zich hebben opgegeven bij de MR voor o.a. timmer-, schilder-, tuin- en bestratingswerk.

In het kader van veiligheidsbeleid worden de speeltoestellen jaarlijks door externen gecontroleerd. Reparaties worden verricht door de onderhoudscommissie.  

Delen: