6. Inhoud van ONS onderwijs

Aan het eind van groep 8 dienen alle leerlingen aan de doelen, die de overheid heeft vastgesteld, te voldoen. Om dat te bereiken willen wij de leerlingen met behulp van onze lesmethoden een zo breed mogelijk onderwijsaanbod aanbieden.

Activiteiten in groep 1 en 2

De lessen in deze onderbouwklassen kunnen het best als ‘lerend spelen’ omschreven worden. Gestreefd wordt alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod te laten komen.

Het betreft de volgende gebieden:

 • godsdienstige vorming (Bijbelverhaal, gebed, zingen, gesprek, verwerking)
 • zintuiglijke ontwikkeling (bewegen, spelen, knippen, e.d.)
 • taalactiviteiten (voorlezen, luisteren, spelen met letters, e.d.)
 • werken met ontwikkelingsmateriaal (in groepjes werken aan opdrachten met klei, papier, karton, verf, e.d.)
 • bewegingsactiviteiten (buitenspel, gymlessen in het speellokaal)
 • spelen in hoeken (themahoek, bouwhoek, luisterhoek, leeshoek, zand-watertafel, knutselhoek e.d.)
 • expressieactiviteiten (muziek, spel, tekenen, e.d.)
 • sociale ontwikkeling (kringgesprek, opruimen, orde, omgang met elkaar, aankleden, e.d.)

Een dag in een kleutergroep ziet er als volgt uit. Begonnen wordt met een ontvangstgesprek en een Bijbelvertelling. Door middel van een planbord kunnen de leerlingen hun activiteiten tijdens de werkles (’s ochtends en ’s middags) en het spelen in hoeken, zelf bepalen. In de ochtend en middag wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken. Gedurende de hele dag wordt er voldoende tijd gereserveerd voor bewegingsonderwijs (buiten spelen, gymles). Het onderwijs is thematisch: de kinderen zijn een aantal weken bezig rond een bepaald onderwerp zoals: het strand, de trein e.d. De keuze van de thema’s wordt mede door de kinderen bepaald.

Ontwikkelings Gericht Onderwijs is het concept op basis waarvan gewerkt wordt. Deze manier van werken wil leerlingen in een betekenisvolle context actief laten leren. Daarbij richt de leerkracht zich op het aanbieden van lesstof die net boven het beheersingsniveau ligt.

Activiteiten in groep 3 en 4

Nadat in groep 1 en 2 duidelijk gewerkt is aan het verwerven van basisvaardigheden, wordt in groep 3 en 4 lesgegeven in o.a. lezen/taal, rekenen en schrijven.

Op twee middagen worden activiteiten volgens het OGO-principe georganiseerd rondom thema’s, waarbij de onderwijsdoelen voor natuuronderwijs, verkeer, zelfredzaamheid en wereldoriëntatie bereikt worden.

Activiteiten in groep 5-8

In de volgende groepen wordt dit onderwijs verdiept en uitgebreid. Tevens worden er ook meer vakgebieden aangeboden zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Het aanleren van studievaardigheden en informatieverwerking worden gecombineerd met computervaardigheden en de zaakvakken. De opdrachten die de leerlingen uitvoeren zijn betekenisvol en bieden veel mogelijkheden voor actualiteiten en eigen inbreng.

Natuurlijk wordt in alle groepen het expressie- en bewegingsonderwijs niet vergeten. Op een aantal woensdagen wordt er voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een Crea-morgen georganiseerd. Als extra activiteiten in groep 8 kunnen nog worden genoemd: deelname aan projecten, de schoolbezoeken, het EHBO-examen en de afscheidsactiviteiten. Voor beide laatst genoemde activiteiten wordt een eigen bijdrage van de ouders gevraagd.

Godsdienstige vorming

Gezien het grote belang, dat wij hechten aan onze identiteit, zal het voor u duidelijk zijn, dat een redelijk stuk lestijd besteed wordt aan de godsdienstige vorming van de leerlingen. Per week zal globaal 2 ½ uur hiervoor worden gebruikt. In deze tijd zullen aan de hand van de methode “Hoor het Woord“ en afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen Bijbelvertellingen worden gehouden, kerkgeschiedenisverhalen worden verteld en psalmen en/of vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus en/of het Kort Begrip worden aangeleerd/behandeld.

Psalm-, tekst- etc. leerrooster

Op maandagmorgen (m.u.v. de maandag na een vakantie) wordt er door de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een uit het hoofd geleerd psalmvers opgezegd of gezongen. Daarnaast worden er ook enkele gezangen aangeleerd (die achter de psalmen staan) en worden teksten en/of Kort Begrip/Heidelbergse Catechismus vragen/antwoorden gememoriseerd.

In groep 3 worden de psalmen en gezangen tot de kerstvakantie op school geleerd, daarna behoort dat thuis te gebeuren.

De te leren psalmen en/of teksten staan in de schoolkalender vermeld en zijn te downloaden via de website. De kinderen uit groep 1 en 2 leren ook een aantal psalmen op school.

Bij de psalmen en gezangen gaan we uit van de berijming van 1773. Bij de teksten gaan we uit van de Statenvertaling.

Download uit jaarkalender

Burgerschapskunde

De overheid vraagt van scholen dat zij leerlingen vormen tot verantwoordelijke personen die met gevoel voor identiteit, respect en vertrouwen kunnen deelnemen aan de levensbeschouwelijk pluriforme en democratische maatschappij. In onze lessen willen wij burgerschapsvorming belichten vanuit de kernwoorden identiteit, participatie en democratie. wij hanteren de leerling die door het SLRO is opgesteld.
Enkele voorbeelden van burgerschapsonderwijs: gastlessen o.a. Halt, vredeseducatie, leerlingenraad, lessen wereldgodsdiensten, Pannenkoekendag.

Eind 2012 is kerndoel 38 opnieuw beschrijven: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit. Aan dit laatste aspect willen wij bewust aandacht besteden in de lessen seksuele voorlichting in alle groepen. Hiervoor gebruiken wij de vernieuwde methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Cultuureducatie

Cultuureducatie heeft binnen ons lesprogramma een vaste plaats gekregen. Er is een leerlijn opgesteld waardoor in iedere groep aandacht wordt besteed aan kunst-, erfgoed- en media-educatie. Sommige excursies zullen een directe relatie met deze educatie hebben.

Techniek

Op de ONS wordt gewerkt met de methode ‘Wijzer door de natuur’ die dekkend is voor de kerndoelen op het gebied van techniek. We willen techniek een structurele plaats binnen de lessen geven.  De techniekcommissie is bezig aan dit thema een extra ‘boost’ te geven. In de creamorgens zijn ook steeds techniekopdrachten verweven.

Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Computers, digiborden, tablets en andere ICT-toepassingen bieden mogelijkheden om ons onderwijs te ondersteunen of te verbeteren. Daarom wordt in iedere groep hiervan gebruik gemaakt.
De groepen 3 t/m 8 verwerken de lesstof van de vakgebieden rekenen, taal en spelling op de “Snappet-tablet’ (groep 3 alleen rekenen). Deze adaptieve verwerkingswijze komt tegemoet aan de individuele leerbehoeften.

De belangrijkste toepassingen

ICT wordt vooral ingezet om leerlingen zelfstandig, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te laten werken. In het kader van informatie verwerven en verwerken zien wij ICT als een aanwinst. De gevonden informatie kan op veel verschillende manieren verwerkt worden, waarbij ook de computer vaak weer een handig hulpmiddel kan zijn. Om ICT werkelijk te integreren in ons onderwijs werken we volgens de principes van Betekenisvol Leren. Computervaardigheden worden aangeleerd door ze direct toe te passen.

Kritisch Mediagebruik

Binnen het onderwijs proberen we de leerlingen te leren om normen en waarden toe te passen in het dagelijks leven. Op allerlei momenten worden mogelijkheden, onmogelijkheden en gevaren van media onder de aandacht gebracht. De omgangsvormen via internet en andere communicatiemiddelen zijn onderdeel van de methode Leefstijl.
Kritisch mediagebruik is ook in de thuissituatie van belang. In het verlengde van school valt voor thuis aan te raden:

 • Uw kind bewust en kritisch te maken (en te houden!) ten aanzien van het gebruik van computer, internet, televisie, tijdschriften en andere media.
 • Afspraken te maken met betrekking tot (de duur van) het gebruik van de computer en televisie en het toezicht daarop (werk eventueel met wachtwoorden)
 • Toezicht te houden op de inhoud van allerlei spellen en programma’s.
 • Na te denken of u beschikbare informatie vooraf wilt (laten) filteren.

ICT-voorzieningen

Op de Oranje-Nassauschool is een netwerk aanwezig. De computers zijn centraal en in de lokalen opgesteld. Op school wordt niet ongecoördineerd op internet gesurft. De internetverbinding is voorzien van een filter.

Software voor thuis

Op school werken we met speciale educatieve of oefensoftware, maar ook met standaardsoftware zoals Microsoft Office. Via een speciale stichting zijn gunstige licenties afgesloten voor het onderwijs. Via Schoolspot.nl kunnen (ouders van) leerlingen ook voor thuis gebruik maken van lagere prijzen. Via Schoolspot.nl kunt u zich aanmelden en aangeven dat uw kind op de Oranje-Nassauschool zit. U krijgt dan inloggegevens en kunt vervolgens via de webshop bestellen.

Voorbereiding Voortgezet Onderwijs (VO)

Huiswerk en opdrachten

Het maken van huiswerk, werkstukken en het houden van spreekbeurten/boekbesprekingen zijn vaardigheden die wij willen aanleren ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Uiteraard maken we ook op de basisschool direct gebruik van de geleerde vaardigheden.

Als school hebben wij een doorgaande lijn wat betreft het maken van werkstukken en het houden van spreekbeurten/boekbespreking afgesproken. Het werken met de computer wordt hierin volledig geïntegreerd.
Het hebben van een agenda (vanaf groep 6) is toegestaan. De leerlingen moeten deze zelf aanschaffen (graag deugdelijke en nette agenda’s)
De opdrachten die in de groepen 5 t/m 8 worden uitgevoerd, vindt u op onze website onder huiswerk.

Doorstroomtoets

Leerlingen krijgen in groep 8 een voorlopig schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs. Dit schooladvies geeft aan welk niveau van het Voortgezet Onderwijs wij het beste bij de leerling vinden passen. Het advies komt tot stand door verschillende kwaliteiten van de leerling naast elkaar te leggen.
De onderdelen waarop wij ons advies baseren zijn:
ontwikkelingslijn van de leerling
het voorlopig schooladvies uit groep 7
de taakgerichtheid
de werkhouding
de zelfstandigheid

Doorstroomtoets
De leerlingen van groep 8 maken vanaf schooljaar 2023-2024 in februari een doorstroomtoets om zich eind maart aan te kunnen melden bij een Middelbare School.

De planning voor D.V. 2024:
·  de leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies;
·  de leerlingen maken begin februari de doorstroomtoets;
·  uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets;
·  de leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies;
·  tussen 25 maart en 31 maart aanmelding bij een Middelbare School. 

Verschil in voorlopig advies en de uitslag van de doorstroomtoets?
Krijgt de leerling een hoger toetsadvies naar aanleiding van de doorstroomtoets geven we een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies (met motivatie) niet te verhogen.Is het resultaat op de doorstroomtoets lager dan het voorlopige schooladvies dan wordt het voorlopige schooladvies het definitieve schooladvies.

Bewegingsonderwijs

Gymnastiek

Groep 1 en 2

De kleuters krijgen bewegingsonderwijs op school of in de sporthal. Op school vindt dit plaats in het speellokaal.

Het dragen van gymkleding stellen we op prijs! Gymschoenen zijn verplicht. Graag schoenen zonder veters!

Groep 3

Er wordt gym gegeven in het speellokaal of in de sporthal (één keer per week. Er wordt iedere middag tijd ingeruimd voor buitenspel). In de periode mei tot einde schooljaar kan er ook zwemles worden gegeven.
Zie voor verdere informatie: groep 4 t/m 8.

Groep 4 t/m 8

Het gehele schooljaar worden gymlessen gegeven op dinsdag en vrijdag.
In de sporthal is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht.

Locatie:

Sporthal “Het Kwartier”
Jan Steenlaan 16
2821 VB Stolwijk
(0182) 341513

Zwemmen

Tijdens het zwemseizoen (mei tot einde schooljaar) krijgen de leerlingen van groep 3 en 4 zwemlessen. Incidenteel zwemmen ook de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 in plaats van de gymlessen.

Bij erg warm weer kan er tevens onder leiding van de leerkrachten een waterspel op het plein worden gehouden. Dit wordt uiteraard tijdig meegedeeld.

Aan het eind van het cursusjaar wordt er mogelijk een sport/spelmorgen in het zwembad georganiseerd. In hoofdstuk 3 vind u een samenvatting van het zwemprotocol waarin de taken en verantwoordelijkheden van bad- en schoolpersoneel opgenomen zijn.

Locatie:

Zwembad “Ons Polderbad”
Kievitslaan 49
2821 XL Stolwijk
(0182) 341558

Gym- en zwemrooster

Het gym- en zwemrooster voor dit jaar vindt u in de jaarkalender.
Jaarkalender

Als er in de winter geschaatst wordt, doen we dat op dinsdag en/of vrijdag.

Delen: