8. Oudercontacten

U bent de belangrijkste medewerker van de school! Dus stelt de school het op prijs om veelvuldig contact met u te hebben. Alle onderwijs aan uw kind bloedt dood, als u er geen belangstelling voor hebt.

Toon interesse voor het werk van uw kind. Praat er regelmatig over! Waardeer het!

En zijn er zaken die u niet begrijpt of waar u niet achter denkt te kunnen staan, neem dan contact op met de groepsleerkracht (in de eerste plaats) of met de directie.

Meent u dat er fout gehandeld is (wordt), bespreek het dan met de mensen van het onderwijsgevend team!

Aan een open en eerlijke verhouding tot elkaar hechten we grote waarde. Dat is onlosmakelijk verbonden met het christen-zijn en daarnaast kan het uw kind alleen maar ten goede komen.

Daarom biedt de school meerdere contactmogelijkheden.

Rapporten

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport mee. De rapporten van de groepen 1 en 2 zijn een weergave van de observaties vanuit het observatiesysteem ‘Leerlijnen Jonge Kind’ aangevuld met de vakken Bijbelse Geschiedenis en expressie.

In de rapporten van groep 3 worden de resultaten niet in cijfers weergegeven, maar in kleuren. Deze kleuren drukken een bepaalde waarde uit.

Ouderportaal

Een mooie aanvulling op de oudercontacten is het ouderportaal, daar zijn de vorderingen en absenties van uw kinderen te volgen, toetsresultaten, rapporten en de hulpplannen  in te zien. Indien u geïnteresseerd bent kunt u via www.ons-stolwijk.nl een inlogcode aanvragen.

Huisbezoek

Huisbezoek kan plaatsvinden wanneer ouders daarom vragen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen. Vaak wordt echter gekozen voor een gesprek op school, omdat alle benodigde informatie daar makkelijk is te raadplegen. Bezoek op initiatief van de leerkracht komt voor wanneer hij/zij dit wenselijk acht in verband met het totaalbeeld van de leerling.

Contactmomenten

• Aan het begin van de cursus is er een groeps-infoavond.

Onderwerp is: ‘Wat kunt u en wat kan uw kind dit cursusjaar verwachten?’

Uw kind is overgegaan naar een volgende groep. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Voor het kind leven vragen als: ‘Wat voor nieuwe dingen zullen we nu gaan leren?’ en ‘Zal het moeilijk zijn?’

Voor u is het ook fijn om globaal te weten wat uw kind allemaal leren moet en wat er van hem/haar verwacht wordt onder andere ten aanzien van huiswerk e.d.

Bezoek daarom op deze avond de groep(en) van uw kind(eren)!

• De tweede ouderavond rond het thema onderwijsontwikkelingen wordt in oktober gehouden.

• De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 worden na het afronden van een thema uitgenodigd voor een kijkmoment. Twee keer per schooljaar wordt er een koffieochtend, gerelateerd aan een thema, voor genoemde ouders georganiseerd.

• 10-minuten-avonden. In oktober / november en februari / maart zijn genoemde avonden gepland. In oktober / november staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal; in februari / maart de leerresultaten. Over de organisatie van deze avonden wordt u nog nader geïnformeerd. In de jaarplanner kunt u deze data vinden.
De eerste 10-minuten avond voor groep 1 en 2 zal eerder in het schooljaar plaatsvinden.

• De leerkracht van groep 8 houdt met de ouders van de leerlingen een adviesgesprek over de vervolgschoolkeuze. Hierna volgt de aanmelding voor het voortgezet onderwijs.

• Op een morgen worden (in het bijzijn van de ouders) de EHBO-diploma’s aan de geslaagde leerlingen van groep 8 uitgereikt. Opmerking: De theorie- en praktijklessen, die nodig zijn om dit diploma te behalen, worden op school op donderdagmiddag gegeven.

Informatieverstrekking

Wij informeren u via …

 • De schoolkalender: Bewaart u hem goed?
 • De website: alle informatie over beleid en regels, ons onderwijssysteem enz vind u in de schoolgids op de website. Verder staan er berichten en foto’s uit de groepen.
 • Info’s: Tussendoor wordt u van de nodige informatie voorzien via een schrijven van de directie. U wordt per email op de hoogte gebracht van het verschijnen van een nieuwe info.
 • Email: sommige korte officiële mededelingen worden per email via verstuurd. De emailadressen uit onze administratie worden daarvoor gebruikt. Wijzigt uw emailadres laat het z.s.m. weten aan mvdknijff@ons-stolwijk.nl Voor andere vragen over verzenden of downloaden kunt u terecht bij jkorevaar@ons-stolwijk.nl.
 • Parro: app voor het versturen van foto’s, korte berichten en het indelen van de contactavonden.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Met ouders die gescheiden zijn, wordt bij inschrijving of bij het ontstaan van een nieuwe gezinssituatie door de directie een gesprek gevoerd, waarbij het protocol gescheiden ouders besproken wordt.

Als school stellen we het heel erg op prijs, wanneer de beide ouders gezamenlijk (op hetzelfde tijdstip) de contactavonden bezoeken.

Spreekuur

Dagelijks na schooltijd is er gelegenheid om met de groepsleerkrachten en/of de directie te spreken over bepaalde zaken. Op vrijdagmiddag is dit echter niet mogelijk.

Wij zouden het bijzonder waarderen, als u voor een gesprek via de mail eerst een afspraak maakt!

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur eten wij met de kinderen en hebben we zelf een half uur pauze. Wij willen dan liever niet (telefonisch) gestoord worden. U zult daar vast begrip voor hebben.

Klachten/vertrouwenspersonen

Reeds enkele jaren kenden wij op onze school de vertrouwenspersonen met betrekking tot seksuele intimidatie. Inmiddels is door de komst van de klachtenregeling het werkgebied van deze personen drastisch uitgebreid. Klachten die onder de regeling vallen zijn bijvoorbeeld: discriminerend gedrag, agressie, beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, strafmaatregelen, geweld, pesten, seksuele intimidatie en de begeleiding van de leerlingen. Onze school heeft zich wat betreft de klachtencommissie aangesloten bij die van het VGS. De vertrouwenspersonen voor onze school zijn:

Vertrouwenspersonen

Mevr. van de Werfhorst

Dhr. M. Slingerland

(Contactmogelijkheden treft u in de schoolkalender aan))

Binnen de schoolorganisatie zijn twee contactpersonen, (dhr. J. de Visser en mw. M. Krijgsman) aangewezen, die binnenkomende klachten behandelen en eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen. Klachten kunnen ook rechtstreeks bij hen worden ingediend.

Naar onze mening dient de te volgen procedure met betrekking tot het indienen van klachten overeenkomstig onze identiteit te zijn. Zie Mattheüs 18 vers 15 tot 20.

De volgende stappen moeten/kunnen genomen worden:

 • Indien mogelijk neemt u contact op met de betrokken persoon teneinde een gesprek met hem/haar te arrangeren.
 • Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u contact opnemen met een lid van de directie of een bestuurslid.
 • Als dit ook geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot de contactpersoon. Hij zal u dan doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen.
 • Deze personen zullen u begeleiden en adviseren.
 • Zo kunnen zij u adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
 • De klachtencommissie zal de klacht onderzoeken en een beslissing nemen.

Afgezien van bovengenoemde stappen bestaat ook de mogelijkheid van directe melding door de ouders/verzorgers aan de klachtencommissie.

Klachtencommissie VGS

Postbus 5

2980 AA Ridderkerk

Tel. (0180) 442675

De vertrouwensinspecteur (Inspectie van het Onderwijs) adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld.

U kunt de vertrouwensinspecteur alleen bellen voor vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).

Voor meer informatie omtrent het bovenstaande kan contact opgenomen worden met de directie. Tevens ligt de klachtenregeling “De klachtenregeling, voor een veilig schoolklimaat” op school ter inzage.

Rechten/plichten ouders

Aangezien wij een open structuur nastreven, is het vanzelfsprekend, dat u inzage hebt in alle documenten, die uw kind betreffen. Dit betreft onder meer het LeerlingVolgSysteem-dossier, toetsen/testen en het schriftelijk werk van uw zoon/dochter. Een groot deel van deze informatie is via het ouderportaal beschikbaar.

Ouderparticipatie

Onder ouderparticipatie verstaan we de nuttige bijdragen van de ouders aan het onderwijs. Bijvoorbeeld: boeken plastificeren, bibliotheek- en documentatiecentrumbeheer, leerlingen tijdens een excursie begeleiden, kopiëren van onze uitgaven enz., enz.

De leden van de MR coördineren dit. Aan het begin van het cursusjaar ontvangt u een formulier met een begeleidend schrijven. Ook als uw kind in de loop van het cursusjaar op school komt, ontvangt u die informatie. Vragen? Bel dan een lid van de MR.

Delen: