7. Overige activiteiten

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren samen met school.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. Wij zijn er voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school.

Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist van de jeugdgezondheidszorg, met uw toestemming, bij alle kinderen van vijf jaar de spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in gemeenten die daar extra geld voor geven.

Cursus of ouderavond

Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg onzeker is, of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan (online) opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.

Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl. Of volg CJGcursus op Facebook en Instagram.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een (gezondheids)thema waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld voeding en bewegen, weerbaarheid of grensoverschrijdend gedrag.

GroeiGids en digitaal Centrum voor Jeugd en Gezin

Zoekt u meer informatie over de ontwikkeling van uw kind? Kijk dan op www.groeigids.nl

U kunt hier opvoedinformatie opzoeken of doorklikken naar de CJG-website voor meer informatie en ondersteuning in de buurt: www.cjghm.nl

Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. U kunt uw vraag stellen via de chat of het E-consult. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er de Facebookpagina.

Contact

Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook mailen naar mailvragen@cjghm.nl (noem hierin de naam, geboortedatum en school van uw kind).

Meer informatie

www.groeigids.nl voor meer informatie over de ontwikkeling van uw kind
www.cjghollandsmidden.nl – online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen

Logopedie

De logopedist van Jeugdgezondheidszorg bezoekt regelmatig de basisscholen. Alle kinderen komen rond de 5e verjaardag in aanmerking voor een korte spraak-taalscreening. De ouders worden vooraf geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Bij bijzonderheden wordt de uitslag mondeling toegelicht, worden vragen beantwoord, advies gegeven en indien nodig gezamenlijk een vervolg bepaald (bijvoorbeeld: aanvullend-onderzoek of verwijzing naar een logopediepraktijk). Naast de screening met 5 jaar kan de logopedist onderzoek doen en adviseren op verzoek van de leerkracht en/of ouder bij vragen op het gebied van taal, spraak, stem, vloeiend spreken, mondmotoriek en gehoor. Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 kunnen aangemeld worden via de leerkracht of intern begeleider.

Liselore Mesker, logopedist
GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg
Postbus 133, 2800 AC Gouda
T 0182-545667

Overblijven

De leerlingen gebruiken hun lunch samen met de leerkracht. De pleinwacht wordt verzorgd door vaste ‘pleinwachtouders’ en door vrijwilligers. Het inroosteren van de pleinwacht wordt door de school verzorgd.

Schoolbibliotheek

Iedere donderdagmiddag is er voor de kinderen de mogelijkheid om een boek te lenen uit de schoolbibliotheek. De boeken zijn gerangschikt op AVI-leesniveau. Boeken met een hoog technisch leesniveau hebben niet automatisch een inhoudsniveau dat aansluit bij het oudere kind en boeken met een laag AVI-niveau sluiten soms niet aan bij de leef- en denkwereld van het jongere kind.

Wilt u er op toezien, dat de boeken in een goede tas vervoerd worden en er zuinig mee omgegaan wordt?

Het gebruik van de bibliotheek is gratis voor een periode van 3 weken. Bij te laat inleveren wordt 20 cent per boek per week gerekend. Van dit geld worden boeken gerepareerd en nieuwe boeken aangeschaft. Voor groep 1 en 2 bestaat de mogelijkheid om prentenboeken te lenen. Het uitlenen zal via de groepsleerkracht lopen.

Verjaardagen

Verjaardagen van leerlingen

Als de kinderen jarig zijn, wordt daar in de groep aandacht aan besteed. Het is de gewoonte, dat de jarige de medeleerlingen trakteert. Wilt u een beetje aan verstandig snoepen denken! Een traktatie voor het team is niet nodig.
Het is niet toegestaan uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes in de klas uit te delen. Dit ter bescherming van kinderen die weinig of nooit gevraagd worden.

Cadeautjes in groep 1 en 2 maken

De kinderen uit groep 1 en 2 mogen voor vader, moeder, opa en oma een cadeautje maken i.v.m. verjaardagen en jubilea. Willen ouders op een briefje de data doorgeven aan de juf? Graag zo spoedig mogelijk.

Verjaardagen van leerkrachten

De verjaardagen van de groepsleerkrachten worden in de eigen groep gevierd. De leerlingen van de betreffende groepsleerkracht mogen geld meebrengen, zodat er een gezamenlijk cadeau gekocht kan worden. Ook kunnen de kinderen individueel een cadeautje kopen. Dat is afhankelijk van de wensen van de betrokkene. Eén en ander wordt steeds geregeld door een collega. De exacte data van viering worden in de betreffende groepen nog meegedeeld.

Kijkmomenten rond thema’s

Ook dit schooljaar willen we ouders en belangstellenden weer mogelijkheden geven om iets van het onderwijs te ‘proeven’. Daarom zullen er in alle groepen enkele kijkmomenten rond thema’s georganiseerd worden.

Extra activiteit ouders en leerlingen


De indeling van een nieuw te plannen activiteit  zal ruim van tevoren bekend worden gemaakt.
In oktober wordt een thematische ouderavond rond de onderwijsontwikkelingen op de ONS georganiseerd.

Luizencontrole

Iedere woensdag na een vakantie worden alle kinderen van de school door hulpmoeders gecontroleerd op hoofdluis. Mocht de aanwezigheid van hoofdluis of neten geconstateerd zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en vriendelijk verzocht deze zo spoedig mogelijk te bestrijden.

Coordinatie: Mw J. Blonk, contactgegevens via school

Christelijke kinderboekenweek

Jaarlijks willen we aandacht besteden aan de christelijke kinderboekenweek. Er zullen activiteiten rondom het aangedragen thema georganiseerd worden, die de interesse voor en het lezen van boeken bevorderen.

Stichting ‘Woord & Daad’

Elke maandagmorgen wordt er geld ingezameld voor de hierboven genoemde stichting. Het geven gebeurt op basis van vrijwilligheid. Wij vinden het handig als u “bonnetjes” koopt of rechtstreeks het geld overmaakt, zodat we zo min mogelijk contant geld op school hebben.

Bonnetjes bestellen

Om de bonnetjes aan te schaffen kunt u een bestelkaart invullen. Deze vindt u op de site, , maar is ook hier te downloaden. U vult in wat u wilt bestellen, maakt het bedrag over en u krijgt de bonnen via uw kind thuis.

Download: Bestelkaart

Wat gebeurt er met het geld?

De school heeft 8 individuele kinderen  geadopteerd. Dat zijn jonge kinderen, die op onze kosten gevoed, gekleed en onderwezen worden. Hun ouders kunnen het onmogelijk zelf opbrengen. Dankzij de geweldige medewerking van ouders en kinderen is de opbrengst voldoende. De financiële verplichting voor deze kinderen bedraagt totaal ruim € 3250,-. Daarnaast worden af en toe giften gegeven aan incidentele doelen. Via schoolkrant en info’s wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Stichting Ref. Hulpactie ‘Woord & Daad’
Spijksedijk 18a
4207 GN Gorinchem
Tel. (0183) 624288

Gezamenlijke opening / sluiting

Op de laatste schooldag voor vakanties waarin een christelijke feestdag valt en op de laatste vrijdag voor de zomervakantie, wordt in de centrale hal een gezamenlijke afsluiting gehouden voor alle groepen. In deze afsluiting wordt een korte toespraak gehouden, gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden. Het schooljaar wordt op de eerste schooldag gezamenlijk met leerlingen en ouders geopend. De ouders ontvangen hierover vroegtijdig een mail.

Viering Christelijke Feestdagen

Aangezien alle heilsfeiten het waard zijn om herdacht en gevierd te worden, worden de christelijke feesten bij toerbeurt gezamenlijk in de kerk gevierd. Dit willen wij graag doen in het bijzijn van de ouders. In 2023-2024 zullen we gezamenlijk stilstaan bij Passie & Pasen.

Alle andere christelijke feesten worden in de verschillende klassen herdacht.

Leerlingenraad

onze school beschikt over een leerlingenraad. In totaal zes gekozen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 komen drie keer per jaar samen met de directie en, indien gewenst, met MR-leden bij elkaar. Zij kunnen dan wensen indienen, advies geven en ervaringen uitwisselen.

Voor- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kindercentrum Stolwijk van Gro-up biedt peuteropvang, voor- en naschoolse opvang. Wij zijn gevestigd op de Bilwijkerweg 6c in Stolwijk in hetzelfde gebouw als basisschool de Sterrenboom. Kinderen kunnen vanuit de peutergroep doorstromen en er vindt een warme overdracht plaats van de leerlingen die 4 jaar worden en doorstromen naar de basisschool.

BSO Stolwijk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ons gehele activiteitenaanbod is hierop aangepast. We dagen de kinderen uit hun talent te laten zien of te ontdekken. Bijvoorbeeld met bouwen, knutselen en koken. Kinderen worden uitgedaagd om met ons mee te denken over het afwisselende activiteitenaanbod en de jaarlijks terugkerende evenementen.

Tijdens de schoolvakanties bieden we extra activiteiten aan vol creatieve uitspattingen, sport, spel en ontspanning. Eigenlijk gewoon zoals een vakantie hoort te zijn!

BSO Stolwijk heeft 2 groepen met maximaal 20 kinderen per groep (4 tot 13 jaar). We halen de kind(eren) op bij school.

  • OBS De Sterreboom
  • Oranje Nassauschool

Openingstijden

Opvang na schooltijd tot 18.00 uur, op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag gaat de BSO  om 12.00 uur open. Tijdens de schoolvakanties is de buitenschoolse opvang de hele dag geopend van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Er worden dan extra activiteiten georganiseerd. Tijdens de schoolvakanties werken we samen met de BSO in Haastrecht en kan het zijn dat de groepen samengevoegd worden

Kosten en tegemoetkoming

Wanneer u gebruik wilt maken van kinderopvang sluit u met Gro-up een overeenkomst af. Meer informatie over onze tarieven vindt u op onze website www.gro-up.nl

U dient een aanvraag in bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Kijk voor meer informatie over deze toeslag op de website van de Belastingdienst.

Aanmelden

Informatie over aanmelding en plaatsing kunt u vinden op www.gro-up.nl. ook kunt u contact opnemen met het Informatie en Plaatsingsbureau van Gro-up, 010-2861421

Contactpersoon

Silvana van Duuren, de locatiemanager is bereikbaar via silvana.vanduuren@gro-up.nl

Uiteraard bent u ook welkom om, op afspraak, eens op Kindercentrum Stolwijk te komen kijken, zodat u zelf de sfeer kunt proeven

Peuteropvang: ofwel peuterspeelzaal

Onze peuterspeelzaal staat voor plezier, samen spelen en ontdekken. Spelen is leren zeker op de peuterspeelzaal. Al spelend ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en wat ze kunnen. Spelen is plezier, bewegen, vriendjes maken, ontdekken wat je allemaal kan. . Een kind moet zich veilig en prettig voelen om zich optimaal te ontwikkelen. Samen de wereld kleuren is onze slogan. Deze geeft precies weer waar wij voor staan. Klik hier voor ons pedagogisch beleid.

De peuteropvang is geopend van maandag tot en met vrijdag , openingstijden : 8.30 uur tot 12.30 uur.

Onze peuteropvang heeft dezelfde vakanties als de basisschool

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Op de peuterspeelzaal werken we met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

De totale ontwikkeling wordt gestimuleerd. Met de nadruk op de taalontwikkeling. Elk kind mag daarbij rekenen op alle aandacht. Zowel kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben als kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. Aan de hand van een duidelijk dagritme gaan de kinderen zelf op ontdekkingsreis. Eerst ligt de nadruk op het ervaren en ontwikkelen Wij gebruiken het programma Uk en Puk

Delen: