4. Personeel

In de school werkt een team medewerkers. Leerkrachten en onderwijsassistenten hebben hun werkterrein binnen de groep. Anderen zijn werkzaam binnen het management, de leerlingbegeleiding of assisteren bij de administratie. Voor mailadressen verwijzen we u naar de schoolkalender.

Directie

De directie bestaat uit een directeur en adjunct-directeur, zij zorgen beiden dat de dagelijkse gang van zaken op school goed verloopt. Zij zorgen ervoor dat het bestuursbeleid uitgevoerd wordt. Tevens bewaken zij de onderwijskwaliteit. Tot hun taak behoort ook het personeelsbeleid, het onderhouden van externe contacten en het verwerken van de administratie. Tevens hebben zij een beperkte, lesgevende taak.

Interne begeleider (IB-er)

De IB-ers (mw. Van Staveren groep 3 t/m 6; mw. Berkhof groep 1, 2, 7 en 8) zijn de spil van het ‘Zorgbeleid’ binnen de school. Zij coördineren het afnemen en verwerken van toetsen, voeren groeps- en leerlingenbesprekingen, adviseren over extra zorg aan leerlingen en onderhouden contacten met externe deskundigen. Twee tot drie keer per jaar kan er met de jeugdarts en de School Begeleidingsdienst een overleg (School Ondersteunings Team) worden gevoerd. Aanmelding van leerlingen hiervoor verloopt via school. Ouders worden hier altijd bij uitgenodigd. Daarnaast kunnen ook leerlingen met de orthopedagoge, verbonden aan onze school, tussendoor worden besproken.

Remedial Teacher

De directe buitenreguliere hulp aan individuele of groepjes leerlingen wordt verzorgd door de remedial teacher (RT-er).

ICT-coördinator

De ICT-coördinator ondersteunt en stimuleert de leerkrachten in de organisatie van het onderwijs met en over de computer in de school.

Het beheer van alle hard- en software binnen de school is ook de taak van de ICT-coördinator. Hij/zij draagt zorg voor de inkoop en het onderhoud van computersystemen en –supplies.

Groepsleerkrachten

Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse leerproces binnen de groep. Rapportage aan directie, team en ouders behoort ook tot hun werktaak.

Assistenten

Onderwijs-assistent

Onderwijs-assistenten werken in de groepen. Zij assisteren bij het voorbereiden en uitvoeren van lessen, maar ook tijdens de lessen. Zo kunnen de groepsleerkrachten meer aandacht aan specifieke activiteiten of leerlingen schenken.

Management-assistenten

Ter ondersteuning van directie en bestuur zijn twee managementassistenten werkzaam op school. De werkzaamheden zijn veelal van administratieve aard.

Stagiaires

Onze school stelt elk jaar stageplaatsen beschikbaar aan o.a. PABO ‘De Driestar’ en het ‘Hoornbeeck college’. Zij komen gedurende enige tijd op school om werkervaring op te doen. Het kan ook voorkomen dat wij zelf een verzoek bij de Pabo neerleggen om een project of opdracht bij ons op school uit te komen voeren.

De groepsleerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.

Professionalisering; nascholing

Het onderwijs is voortdurend in beweging. De inhoud van vakken verandert, de zorg voor de leerlingen verandert, enz. Wij willen ons hierop elke keer weer opnieuw bezinnen en nascholen. Nascholen is een middel om voortdurende professionalisering van het team te verwezenlijken.

Ons nascholingsbeleid vloeit voort uit de competentieprofielen en de jaarlijks te houden functionerings- en/of beoordelingsgesprekken met de teamleden, maar ook de actiepunten naar aanleiding van de gewenste kwaliteitsverbetering en onderwijskundige ontwikkeling brengen in beeld welke nascholing wenselijk en noodzakelijk is. Het geheel wordt verwerkt in het nascholingsplan.

Bedrijfshulpverlening (BHV/EHBO)

Een aantal leerkrachten binnen de school is opgeleid als EHBO-er en/of bedrijfshulpverlener (BHV-er). Zij volgen jaarlijks de herhalingslessen. Er is een ontruimingsplan dat indien nodig bijgewerkt wordt en 3 à 4 keer per jaar geoefend wordt.

EHBO-er/BHV-ers zijn:
Mevr Van Zijl, mevr. Korevaar, dhr. De Visser, dhr. Stam en mevr Droogers.

Delen: