1. Visie en Missie

‘De O.N.S. , een school voor ‘Koninklijk’ onderwijs’. Deze slogan omvat onze missie. Wij zetten ons in voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met aandacht voor het individuele kind. De hoofdletter K van Koninklijk verwijst nadrukkelijk naar de identiteit van de school. In afhankelijkheid van de Koning der koningen en luisterend naar Zijn Woord willen we ons werk doen.

Identiteit

De school heeft als uitgangspunt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de hierop gebaseerde uitleg door de Heidelberger Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Uit de Bijbel weten we, dat de mens — geschapen naar Gods beeld en gelijkenis — door eigen schuld de relatie met de Schepper verbroken heeft en daarom in Gods nabijheid niet meer kan verkeren. Uit datzelfde Woord leren we, dat deze relatie weer hersteld kan worden door het verzoenend werk van de Heere Jezus.
Bovengenoemde punten impliceren een oproep tot geloof en bekering. In het leven van christenen dienen de vruchten van de Geest aanwezig te zijn.

Identiteit in de schoolpraktijk

Hoe werken wij bovengenoemde identiteit in de praktijk uit?

 • Wij willen leerlingen vormen en begeleiden naar een zelfstandigheid, die in overeenstemming is met Gods Woord
 • Wederzijds respect van leerkrachten en leerlingen is de basis van het omgaan met elkaar. Ouders steunen de leerkracht in zijn/haar rol van gezagsdrager
 • Pesten en vormen van discriminatie worden door het schoolteam bestreden
 • De keuze van lesstof, leermiddelen en methoden wordt bepaald door een Bijbelse normering
 • Dit geldt ook voor het hanteren van opvoedingsmiddelen: het gesprek, straf en beloning
 • Het Bijbelse begrip ‘rentmeesterschap’ staat centraal in de omgang met de schepping en Gods gaven
 • De zondag zal benadrukt worden als rust- en bevrijdingsdag van God, juist tegen de genots- en heersende 24 uurs economie in
 • De Bijbel reikt ons het huwelijk aan als de samenlevingsvorm waarin man en vrouw in liefde en trouw elkaar mogen dienen. Dit komt met name aan de orde in de lessen ‘Wonderlijk gemaakt’ (seksuele vorming).
 • Christelijke feesten worden sober gevierd, juist om alle aandacht op het heilsfeit te laten vallen
 • Occulte invloeden (de opdruk van kleding/leesboeken) worden op school niet getolereerd
 • We willen ‘media-bewust’ zijn. In de klassenpraktijk zal dit o.a. inhouden dat er niet uitgebreid over tv-programma’s en films wordt gesproken. Gewelddadige computerspelletjes worden afgewezen. Als school bieden we de leerlingen gefilterd internet aan
 • De school is geen leerfabriek, maar een leefgemeenschap, waarin we proberen de liefde tot God en de naaste centraal te stellen
 • Elk kind wordt individueel benaderd
 • De verscheidenheid van de (leer)resultaten als zodanig accepteren we
 • De leerlingen worden niet alleen op kennis en vaardigheden beoordeeld
 • Bovenal wijzen we de leerlingen op de basis van ons leven, namelijk de Heere Jezus, Gods Zoon. Op deze wijze willen we de kinderen weerbaar maken in de snel ontkerstenende maatschappij

Visie

Gezamenlijk hebben de schoolgeledingen de visie op onderwijs geformuleerd. Vier kernbegrippen staan in ons onderwijs centraal, namelijk: basis, optimale ontwikkeling, samen en veiligheid. Het hart van ons onderwijs is het christelijke geloof waaruit we handelen en kracht ontvangen.

Wapenschild ONS: onze visie op onderwijs!Wapenschild

Er is een wapenschild ontworpen waarin de visie en inhoud van het onderwijs op onze school uitgebeeld worden. Voor nu en in de toekomst hebben we de slogan ‘De O.N.S., een school voor ‘Koninklijk’ onderwijs’ gekozen. Een hoog gegrepen predikaat. Zeker, maar voor dit kwalitatief hoogwaardige onderwijs met aandacht voor het individuele kind willen wij ons inzetten. Daarbij willen wij opzien naar de Koning der koningen.

Basis

Onder basis wordt verstaan:

 • de christelijke grondslag van de school
 • goede heldere schoolstructuur
 • hanteren van schoolregels
 • gegarandeerd leerstofaanbod (voldoen aan de door de overheid gestelde doelen)
 • dekkende zorgstructuur

Optimale ontwikkeling

We willen leerlingen en leerkrachten een leeromgeving bieden waarin ze zich naar vermogen kunnen ontwikkelen (leerlingenzorg, meerbegaafdheidsbeleid, individuele leerlijnen)

Veilig

Veiligheid behelst zowel de fysieke veiligheid (Arbo, schoolgebouw), als ook het gevoel van geborgenheid.

Samen

Bij dit alles willen we vooral samen leren en werken, dit niet alleen als team, maar ook als leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling.

Delen: