1. Visie en Missie

‘De O.N.S., een school voor ‘Koninklijk’ onderwijs.’ Wij zetten ons in voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met aandacht voor het individuele kind. De hoofdletter K van Koninklijk verwijst nadrukkelijk naar de identiteit van de school. In afhankelijkheid van de Koning der koningen en luisterend naar Zijn Woord willen we ons werk doen.

Identiteit

Onze school heeft als uitgangspunt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de hierop gebaseerde uitleg door de Heidelberger Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Uit de Bijbel weten we, dat de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, door eigen schuld de relatie met de Schepper verbroken heeft en daarom in Gods nabijheid niet meer kan verkeren.
Uit datzelfde Woord leren we, dat deze relatie weer hersteld kan worden door het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus.
Bovengenoemde punten impliceren een oproep tot geloof en bekering. In het leven van christenen dienen de vruchten van de Geest aanwezig te zijn.

Identiteit in de schoolpraktijk

Hoe werken wij bovengenoemde identiteit in de praktijk uit?

 • Wij willen leerlingen vormen en begeleiden naar een zelfstandigheid, die in overeenstemming is met Gods Woord
 • Wederzijds respect van leerkrachten en leerlingen is de basis van het omgaan met elkaar. Ouders steunen de leerkracht in zijn/haar rol van gezagsdrager
 • Pesten en vormen van discriminatie worden door het schoolteam bestreden
 • De keuze van lesstof, leermiddelen en methoden wordt bepaald door een Bijbelse normering
 • Dit geldt ook voor het hanteren van opvoedingsmiddelen: het gesprek, straf en beloning
 • Het Bijbelse begrip ‘rentmeesterschap’ staat centraal in de omgang met de schepping en Gods gaven
 • De zondag zal benadrukt worden als rust- en bevrijdingsdag van God, juist tegen de genots- en heersende 24 uurs economie in
 • De Bijbel reikt ons het huwelijk aan als de samenlevingsvorm waarin man en vrouw in liefde en trouw elkaar mogen dienen. Dit komt met name aan de orde in de lessen ‘Wonderlijk gemaakt’ (seksuele vorming).
 • Christelijke feesten worden sober gevierd, juist om alle aandacht op het heilsfeit te laten vallen
 • Occulte invloeden (de opdruk van kleding/leesboeken) worden op school niet getolereerd
 • We willen ‘media-bewust’ zijn. In de klassenpraktijk zal dit o.a. inhouden dat er niet uitgebreid over tv-programma’s en films wordt gesproken. Gewelddadige computerspelletjes worden afgewezen. Als school bieden we de leerlingen gefilterd internet aan
 • De school is geen leerfabriek, maar een leefgemeenschap, waarin we proberen de liefde tot God en de naaste centraal te stellen
 • Elk kind wordt individueel benaderd
 • De verscheidenheid van de (leer)resultaten als zodanig accepteren we
 • De leerlingen worden niet alleen op kennis en vaardigheden beoordeeld
 • Bovenal wijzen we de leerlingen op de basis van ons leven, namelijk de Heere Jezus, Gods Zoon. Op deze wijze willen we de kinderen weerbaar maken in de snel ontkerstenende maatschappij

MISSIE

ONS Onderwijs: Koninklijk, kwalitatief en waardenvol!

Koninklijk
Hoopvol volgen en dienen we de Koning van de koningen.
Dat zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven, die heilig is, en de sterkte van de Koning, die het recht lief heeft.
(naar Psalm 99: 3 en 4a)

kwalitatief
Als rentmeesters werken, leren en handelen we naar vermogen.
Aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn vermogen … en hield rekening met hen.
(naar Matthéüs 25: 15 en 19b)

waardenvol
We leren leren en leren leven, gericht op liefhebben.
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
(naar Matthéüs 22: 37-39)

 

Visie

Gezamenlijk hebben wij de visie op ons onderwijs voor de komende schooljaren geformuleerd. Drie kernbegrippen staan in ons streven voor de komende jaren centraal:
wortelen, groeien en bloeien. Deze kernbegrippen hebben hun weerslag op alle onderdelen van ons onderwijs en ons school-zijn. Bij het wortelen, groeien en bloeien richten we ons o.a. op identiteit, goed onderwijs, omgang met elkaar, gerichtheid op onze omgeving.

WORTELEN
De missie verwoordt ons ‘wortelen’ in de begrippen Koninklijk, kwalitatief en waardenvol.

GROEIEN
Het ‘groeien’ zal de komende jaren vooral gericht zijn op:
Groeien naar een professionele(re) gemeenschap
Groeizame leeromgeving
Groeien in gezamenlijkheid

BLOEIEN
Door het wortelen en groeien hopen we in liefde te ‘bloeien’ en dienstbaarheid vrucht te dragen voor elkaar en voor onze omgeving tot eer van de Heere God.

Delen: